Lyda order

En av de mest berömda studierna i detta ämne är Stanley Milgrams lydnadsstudie från 1961. Studien visade att en majoritet av deltagarna var villiga att ge elektriska stötar till en osynlig person som de trodde var verklig, bara för att de instruerats att göra det av en auktoritär person. Denna studie och andra liknande studier har visat att vissa människor tenderar att vara mer lydiga än andra och är mer benägna att följa auktoritära instruktioner.

En annan studie som undersökte denna fråga var utförd av Burger (2009), som replikerade Milgrams experiment med några modifieringar för att följa moderna etiska riktlinjer. Resultaten visade liknande mönster, där majoriteten av deltagarna var villiga att ge höga nivåer av elektriska stötar.

En tredje studie som är värd att nämna är Zimbardos fängelseexperiment (1971), som undersökte hur människor beter sig när de placeras i en auktoritär roll och given makt över andra. Resultaten visade att deltagarna i fängelseexperimentet började bete sig på ett sätt som var motsvarande deras roller, och att experimentet var tvunget att avbrytas efter bara sex dagar på grund av allvarliga psykologiska effekter på både fångar och vakter.

Sammanfattningsvis har dessa studier visat att vissa människor är mer benägna att lyda auktoritära instruktioner, och att detta kan ha allvarliga konsekvenser för individens beteende och välbefinnande. Det är dock viktigt att notera att sådana studier också har kritiserats för etiska frågor och begränsningar i deras generaliserbarhet.