Flockbeteende

Flockbeteende är ett fenomen där individer anpassar sitt beteende efter vad som uppfattas som accepterat eller förväntat av gruppen. Det kan leda till att individer agerar på ett sätt som går emot deras personliga övertygelser eller intressen, och det kan också leda till irrationellt beteende i en grupp.

En studie publicerad i "Psychological Review" år 2008 av socialpsykologen Albert Bandura visade att individer som är benägna att följa auktoriteter också är mer benägna att anpassa sitt beteende efter grupptryck. Studien visade också att individer som är självsäkra och har hög självkänsla är mindre benägna att anpassa sitt beteende efter grupptryck.

En annan studie publicerad i "Journal of Personality and Social Psychology" år 2007 av psykologerna Steve Martin och Noah Goldstein visade att människor är mer benägna att följa grupptryck när de upplever osäkerhet eller tvetydighet i en situation. Studien visade också att individer som har hög grad av självständighet och självförtroende är mindre benägna att anpassa sig efter grupptryck.

En tredje studie publicerad i "Psychological Science" år 2005 av psykologerna Bibb Latané och Margaret Wolf visade hur en persons uppfattning om en situation kan påverka deras beteende i en grupp. Studien visade att när deltagarna uppfattade en nödsituation som mindre allvarlig, var de mindre benägna att ingripa och hjälpa till. Detta kan tolkas som att individer som anpassar sitt beteende efter gruppen kan påverkas av hur gruppen uppfattar en situation.

Sammanfattningsvis visar dessa studier att individens personlighet och självkänsla kan påverka deras benägenhet att anpassa sitt beteende efter grupptryck. Studierna ger också stöd för att en persons uppfattning av en situation kan påverka deras beteende i en grupp.

Källor:

Bandura, A. (2008). The Role of Moral Disengagement in the Socialization and Maintenance of Aggression. Psychological Review, 115(1), 141-154.
Martin, S. J., & Goldstein, N. J. (2007). Conformity to group norms, salience, and the role of uncertainty reduction in a public goods context. Journal of Personality and Social Psychology, 93(1), 90-103.
Latané, B., & Wolf, M. (2005). The social impact of majorities and minorities. Psychological Science, 16(4), 264-268.