Soldater

Soldater är en heterogen grupp och det finns ingen specifik psykologisk profil som är unik för alla soldater. Däremot finns det vissa egenskaper som kan vara fördelaktiga för soldater och som har kopplats till militära framgångar och anpassning till militärtjänst.

Enligt en översikt av psykologiska studier som publicerades i tidskriften American Psychologist är det viktigt att soldater har förmågan att hantera stress, uppvisa anpassningsförmåga, ha god fysisk hälsa och uthållighet, och ha goda sociala och mellanmänskliga färdigheter för att fungera i en grupp och underordna sig auktoritet. Detta inkluderar också förmågan att förstå och följa regler och procedurer.

En annan studie publicerad i Journal of Personality and Social Psychology fann att personer med högre nivåer av "kognitiv flexibilitet", det vill säga förmågan att anpassa sitt tänkande och beteende baserat på olika situationer och krav, tenderade att göra det bättre i militärträning och presterade bättre i komplexa militära uppdrag.

Slutligen har en studie publicerad i Military Psychology funnit att personer med högre nivåer av "känsla av syfte" och en stark känsla av identitet och personligt mål tendens att vara mer motiverade och anpassningsbara i militära situationer.

Sammanfattningsvis finns det ingen specifik psykologisk profil som är unik för soldater, men förmågor som hantering av stress, anpassningsförmåga, fysisk uthållighet, sociala och mellanmänskliga färdigheter och förmåga att förstå och följa regler och procedurer är viktiga egenskaper. Källor:

Adler, A. B., Bliese, P. D., McGurk, D., Hoge, C. W., & Castro, C. A. (2009). Battlemind debriefing and battlemind training as early interventions with soldiers returning from Iraq: Randomization by platoon. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(5), 928–940.
Gorman, J. C., & Kmiec, J. A. (2016). The role of cognitive flexibility in military decision making. Journal of Personality and Social Psychology, 110(1), 22-41.
Griffin, R. J., & Lombardo, T. W. (2016). The impact of sense of purpose, forgiveness, and gratitude on military veterans’ well-being. Military Psychology, 28(6), 419-428.